TIETOSUOJASELOSTE – lokakuu 2023

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten me Seita Technologies Oy:ssä (”Seitatech”) käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaniemme henkilötietoja; mm. miten henkilötietoja  käsittelemme, mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa.

Seitatech suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös mm. www.seitatech.fi-verkkosivuston, muiden Seitatechin verkkopalveluiden, markkinoinnin, yhteydenottojen sekä tapahtumien kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä verkkosivuille/verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niiden tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai palvelujen tietosuojaselosteista tai käytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä). Me tarjoamme nämä linkit vain lisätietona palvellaksemme sinua paremmin.

Rekisterinpitäjä:

Seita Technologies Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki

contact@seitatech.fi

1  Henkilötietojen käsitteleminen

Käsittelemme pääasiassa liiketoimintaamme ja asiakassuhteisiimme liittyviä henkiltötietoja. Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen ja tuottamiseen;
 • asiakassuhteen hoitamiseen;
 • palveluiden ylläpitoon, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen;
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen;
 • markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille;
 • palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen sekä selvittämiseen; ? lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen; ja ? riskienhallintaan ja väärinkäytösten estämiseen.

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot.

Käsittelemme pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero), työnantajatiedot, asema organisaatiossa;
 • Tiedot, jotka annat kun ilmoittaudut tilaisuuteemme tai koulutukseemme;
 • Tunnistamis- ja taustatietosi, jotka olet toimittanut meille tai jotka olemme keräänneet Suomen lainsäädännön nojalla (kuten rahanpesulainsäädäntö);
 • Henkilötiedot, jotka olemme saaneet asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme, työntekijöiltämme; ja
 • Muu henkilötieto, jonka olet Seitalle toimittanut.

2  Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Käsittelyn perusteena on lähtökohtaisesti Seitatechin oikeutettu etu. Käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiimme, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, lakisääteisiin raportointivelvoitteisiin, velvollisuuteen huolehtia tietoturvasta ja -suojasta, riskienhallintaan ja asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin kuten väärinkäytösten estämiseen.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen alussa ja sen kestäessä, uutiskirjetilauksiin, tapahtumailmoittautumisiin, mielipidemittauksiin, verkkosivujen käyttämisen seurantaan ja optimointiin ja jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja Seitatechin ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämiemme tapahtumien hallintaan.

Käsittelyn tarkoituksena voi myös olla liiketoimintamme suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi, palveluiden ylläpito ja kehitys, laadunvarmistus, suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset, jolloin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tiedottaa liiketoiminnastamme ja kehittää liiketoimintaamme, ja sitä kautta tarjoamaan palveluidensa käyttäjille entistä parempaa palvelua.

3  Henkilötietojen säilyttäminen

Säilyttämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Seitatech tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin ja sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

4  Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Mikäli Seitatech on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esimerkiksi asiakassuhteen näin vaatiessa), Seitatech huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa

sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

5  Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla varmistamamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden, mukaan lukien suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Käyttämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

6  Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus mm.:

 • pyytää kopio käsittelemistämme rekisteröityä koskevista henkilötiedoista;
 • pyytää virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista;
 • pyytää tietojensa poistamista;
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 • vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn;
 • kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten; ja ? tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeuksien toteuttamiseen voi liittyä ehtoja tai rajoituksia. Esimerkiksi tietojen saaminen ja poistaminen eivät kaikissa tilanteissa ole mahdollisia.

7  Evästeet

Seuraamme www.seitatech.fi-verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta Seitatechin sivustolle.

Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook, Twitter ja LinkedIn.

8  Muutokset

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty lokakuussa 2023.

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

 

Scroll to top